Dodaj ogłoszenie

Regulamin Seriwsu

 
 
§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin dotyczy korzystania z serwisu oraz zamieszczania ogłoszeń w serwisie www.web-rynek.pl (dalej jako serwis Web-Rynek). Regulamin niniejszy może być w każdym czasie jednostronnie zmieniany przez właściciela serwisów, o którym mowa w pkt 2 poniżej, w całości lub w części. Regulamin w nowym brzmieniu obowiązuje od momentu opublikowania go na stronach internetowych serwisów.
 2. Właściciel - firma IT-Poland.com Jacek Pecko, 05-135 Wieliszew, ul. Willowa 2, NIP: 568-148-94-23.
 3. Zabrania się Użytkownikowi w treści ogłoszeń umieszczania w jakiejkolwiek formie reklamy lub promocji serwisów WWW innych niż serwisy. Zamieszczenie w ogłoszeniu jakiegokolwiek adresu WWW prowadzącego do strony innej niż jakiekolwiek serwisy Właściciela (w tym inne niż serwis Web-Rynek.pl, Gibo.pl, DarmoweSondy.pl, DarmoweLiczniki.pl, Ksiega-Gosci.com) lub strona własna Użytkownika, uważane jest za reklamę. Wszelkie postanowienia niniejszego regulaminu odnoszące się do ogłoszeń, chyba że z postanowień regulaminu wynika co innego.
 4. Właściciel zastrzega sobie prawo, bez żadnych roszczeń odszkodowawczych po stronie Użytkownika, który umieścił dane ogłoszenie, do edycji lub kasowania ogłoszeń zamieszczonych w innych działach i kategoriach lub serwisach, niż wynika to z treści danego ogłoszenia i postanowień niniejszego regulaminu.
 5. Podmiot zamieszczający ogłoszenia w serwisie Web-Rynek (w niniejszym regulaminie jako Użytkownik) przez zamieszczenie ogłoszenia udziela Właścicielowi pełnomocnictwa do podejmowania wszelkich czynności celem ochrony praw autorskich Użytkownika w zakresie treści ogłoszeń i ich elementów graficznych, w szczególności zdjęć i ilustracji. Pełnomocnictwo upoważnia do pośredniczenia w kontaktach pomiędzy Użytkownikiem, a podmiotem trzecim zamierzającym wykorzystać, lub który wykorzystał, w jakikolwiek sposób część lub całość utworów jakie stanowią ogłoszenia i ich elementy. Pełnomocnictwo to jest nieodwołalne do momentu usunięcia danego ogłoszenia z serwisu Web-Rynek.pl.
 6. Z uwagi na treść pkt 5 powyżej zabrania się podmiotom trzecim kopiowania lub powielania treści ogłoszeń lub ich elementów (w szczególności zdjęć i ilustracji) umieszczonych w serwisach, a także korzystania z nich w inny sposób (w szczególności wyświetlania w celach komercyjnych), bez uprzedniej zgody Użytkownika wyrażonej wyłącznie za pośrednictwem Właściciela. W tym zakresie Użytkownik zrzeka się prawa do bezpośredniego wyrażenia zgody j.w., a wszelkie skutki naruszenia postanowień niniejszego punktu przez Użytkownika obciążają wyłącznie Użytkownika.
 7. Zabrania się umieszczania przez jednego użytkownika ogłoszeń o identycznej treści.
 8. Wszelkie elementy graficzne, rozwiązania techniczne i inne elementy strony WWW serwisów, w szczególności kod HTML i XHTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript i linki multimedialne, do których prawo nie przysługuje Użytkownikom, podlegają ochronie prawnej pod kątem praw autorskich przysługujących Właścicielowi.
 9. Zabrania się umieszczania w serwisach ogłoszeń lub ich elementów o podtekstach seksualnych naruszających lub mogących naruszyć normy moralne lub etyczne, w szczególności zdjęć i innych treści pornograficznych. Nadto zabrania się zamieszczania w ogłoszeniach wszelkich plików multimedialnych (w tym zdjęć i filmów), które nie obrazują istotnych elementów danej oferty, tj. np. wyodrębnionych logotypów, spotów reklamowych, dodatkowych napisów (w tym adresów www, numerów telefonu, tekstów reklamowych), prezentacji (w tym złożonych ze zdjęć). Plik multimedialny powinien być czytelny i nie zawierać efektów specjalnych lub innych elementów zakłócających jego odbiór. Film dodany do ogłoszenia powinien trwać co najmniej 10 sekund.
 10. Użytkownik jest uprawniony do umieszczenia znaku wodnego, który będzie chronił prawa autorskie twórcy danego pliku multimedialnego. Znak wodny nie powinien zaburzać czytelności przekazu i powinien jednoznacznie identyfikować twórcę danego pliku multimedialnego.
 11. Jeżeli dany Użytkownik zamieszcza ogłoszenia zawierające pliki multimedialne niezgodne z regulaminem Właściciel może, w zależności od charakteru i skali danego naruszenia (i) usunąć dany plik multimedialny z ogłoszenia, oraz / albo (ii) usunąć dane ogłoszenie w ogóle, oraz / albo (iii) trwale lub czasowo odebrać danemu Użytkownikowi możliwość uczestniczenia w odnośnej promocji, która w swoim warunkach przewiduje użycie plików multimedialnych.
 12. W procesie edycji ogłoszenia zabrania się wypełniania pól tekstowych treściami do tego nie przeznaczonymi (np. w polu oznaczonym jako „Lokalizacja" umieszczanie linków lub haseł reklamowych) pod rygorem usunięcia takiego ogłoszenia z serwisów bez konieczności informowania o tym Użytkownika.
 13. Właściciel informuje, że współpracuje z podmiotami trzecimi prowadzącymi działalność w zakresie mediów elektronicznych, prasy, radia i telewizji. Użytkownik umieszczając w serwisie Web-Rynek dane ogłoszenie uzyskuje w ramach zapłaconego wynagrodzenia możliwość, wedle wyboru Właściciela, by ogłoszenie to ukazywało się lub było wyświetlane również w ramach w/w współpracy z podmiotami trzecimi, na co Użytkownik wyraża zgodę. W sytuacjach, w których Użytkownik zapłacił za publikację w prasie, jest ona w tym zakresie obligatoryjna, aczkolwiek nie wyłącza możliwości publikacji wedle wyboru Właściciela w innych mediach, o których mowa powyżej.
 14. Właściciel upoważniony jest w każdym czasie do usunięcia danego ogłoszenia z serwisu lub serwisów, informując jednocześnie o tym fakcie danego Użytkownika. W takim wypadku Użytkownikowi należy się jedynie stosowny zwrot ewentualnie uiszczonej za dane ogłoszenie opłaty, dokonywany na odrębnych warunkach, wedle uznania Właściciela, albo (i) poprzez faktyczny zwrot środków, (ii) przez potrącenie z wymagalnymi należnościami Właściciela lub (iii) poprzez umożliwienie danemu Użytkownikowi umieszczenia na serwisach ogłoszeń o analogicznej co usunięte ogłoszenie wartości. Żadne odrębne odszkodowanie Użytkownikowi się nie należy.
 15. Umieszczając ogłoszenie na serwisie Użytkownik zobowiązany jest zadbać, by treść danego ogłoszenia była prawdziwa, rzetelna, a także zgodna z powszechnie obowiązującymi oraz miejscowymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego regulaminu i zwyczajami, a także normami moralno - etycznymi, w szczególności by nie naruszała interesu prawnego podmiotów trzecich lub Odwiedzających serwisy prowadzone przez Właściciela. Biorąc pod uwagę treść zdania poprzedniego zabrania się w szczególności umieszczania ogłoszeń dotyczących produktów leczniczych (w rozumieniu niżej wskazanej ustawy) dostępnych jedynie z przepisu lekarza, a także jakichkolwiek produktów leczniczych przez podmioty do tego nieuprawnione zgodnie z treścią przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne (Dz.U.08.45.271 tekst jednolity z późniejszymi zmianami), tj. przez podmioty inne niż apteki ogólnodostępne i punkty apteczne. Zabrania się także umieszczania ogłoszeń dotyczących ofert sprzedaży, zamiany, darowizny lub podobnych, dotyczących kodów aktywacyjnych lub pakietów kodów, o których mowa w dalszej części Regulaminu.
 16. Rejestrując się w serwisie, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie, powierzanie przetwarzania lub przekazywanie danych osobowych Użytkownika oraz w przedmiocie otrzymywania informacji handlowej za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji, składając stosowne oświadczenia ww. w przedmiocie. Umieszczenie ogłoszenia na serwisie lub w jednym z tych serwisów, równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb świadczenia usług publikacji danego ogłoszenia przez Web-Rynek na rzecz Użytkownika, a także w zakresie marketingu usług i produktów własnych Właściciela.
 17. O ile Odwiedzający odpowiedział i zastosował się do treści danego ogłoszenia, a Użytkownik zawarł z Odwiedzającym na tej podstawie stosowną umowę, Użytkownik zobowiązany jest należycie wykonać daną umowę, w szczególności dostarczyć towar lub wykonać usługę, o jakiej mowa w danym ogłoszeniu, zgodnie z jego treścią, zasadami należytej staranności, o odpowiedniej jakości i w zgodzie z ogólnie obowiązującymi, i miejscowymi przepisami prawa.
 18. Użytkownik wyraża zgodę na umieszczanie przez Właściciela w dowolnym miejscu na stronie z danym ogłoszeniem Użytkownika, w tym wprost w jego treści, wszelkiego rodzaju ogłoszeń, reklam oraz informacji dotyczących produktów lub usług podmiotów współpracujących z Właścicielem. Elementy, o których mowa w zdaniu poprzednim umieszczane będą w proporcjach niezakłócających graficznej prezentacji ogłoszenia Użytkownika ani odbioru treści danego ogłoszenia przez Odwiedzających.
 19. Zabrania się Użytkownikom (w tym osobom działającym na zlecenie lub pod nadzorem Użytkowników) wszelkich działań powodujących zmiany w sposobie pozycjonowania ogłoszeń umieszczanych w serwisie Web-Rynek za pomocą oprogramowania służącego do eksportów ogłoszeń z pominięciem aplikacji na stronie www serwisu Web-Rynek, chyba że działania te występują  za pisemną zgodą Właściciela lub w ramach oprogramowania udostępnionego Użytkownikowi w w/w celu przez Właściciela. Naruszenie postanowienia zdania poprzedniego upoważnia Właściciela, poza innymi sankcjami przewidzianymi postanowieniami niniejszego regulaminu i powszechnie obowiązującego prawa, do zablokowania przyjmowania eksportów ogłoszeń Użytkownika dokonującego danych naruszeń.
 20. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z tym, że Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na wykorzystywanie w celach statystycznych oraz analitycznych przez Właściciela i podmioty współpracujące z Właścicielem elementów treści już umieszczonych  i umieszczanych w przyszłości przez Użytkownika ogłoszeń,  o ile elementy te nie stanowią jako całość lub pojedynczo utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zgoda ta dotyczy w szczególności takich elementów jak lokalizacja, cena i nazwa przedmiotu danego ogłoszenia.
 21. Poszczególne postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być czasowo zmieniane lub uzupełniane treścią aktualnie obowiązujących promocji organizowanych przez Właściciela. Treść każdej promocji zawiera opis jej warunków, korzyści dla Użytkownika lub Odwiedzającego oraz czas trwania. Brak wskazania czasu trwania danej promocji oznacza, iż promocja organizowana jest bezterminowo i może być w każdym czasie jednostronnie zakończona przez Właściciela. W przypadku sprzeczności w treści danej promocji i w treści niniejszego Regulaminu wiążąca jest w danym zakresie treść danej promocji.

§2. Odpowiedzialność

 1. Użytkownik umieszczający dane ogłoszenie ponosi wszelką odpowiedzialność za jego szeroko pojętą treść, w szczególności za prawdziwość, rzetelność treści ogłoszeń, a także ich zgodność z powszechnie obowiązującymi oraz miejscowymi przepisami prawa, i zwyczajami oraz normami moralno - etycznymi oraz postanowieniami niniejszego regulaminu.  
 2. Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem Użytkowników za sytuacje związane z naruszeniem ich praw autorskich i innych związanych z ogłoszeniami, ich przedmiotem lub treścią, przez podmioty trzecie. W szczególności Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane umieszczanie ogłoszeń, ich części lub elementów przez podmioty trzecie na innych serwisach internetowych lub w innych mediach, za wykorzystywanie ogłoszeń, ich części lub elementów przez podmioty trzecie w celach komercyjnych, a także za podszywanie się przez podmioty trzecie pod Użytkowników.
 3. Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem podmiotów korzystających z serwisów celem przeglądania ogłoszeń oraz skorzystania z zamieszczonych ofert (w treści regulaminu jako Odwiedzający), za ich treść i rzetelność, a także zgodność z postanowieniami niniejszego regulaminu, powszechnie lub miejscowo obowiązującym prawem, zwyczajami lub normami moralno - etycznymi.
 4. Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rodzaj, jakość, bezpieczeństwo ani wartość usługi lub towaru otrzymanego przez Odwiedzającego od danego Użytkownika w konsekwencji skorzystania z danego ogłoszenia. Właściciel nie ponosi także żadnej odpowiedzialności za sytuacje, w których Odwiedzający w wyniku skorzystania z danego ogłoszenia nie otrzymał w ogóle od danego Użytkownika towaru ani usługi lub otrzymał je po terminie lub z wadami, a także w przypadkach niewywiązywania się Użytkowników względem Odwiedzających z obowiązków w zakresie rękojmi za wady rzeczy sprzedanej lub gwarancji, a także dostawy.
 5. W szczególności w przypadkach opisanych w pkt 3 oraz 4 powyżej Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za zapłaconą danemu Użytkownikowi cenę za towar lub usługę.
 6. Jeżeli Odwiedzający lub podmiot trzeci wystąpi przeciwko Właścicielowi z jakimikolwiek roszczeniami związanymi z naruszeniem przez Użytkownika postanowień niniejszego regulaminu, powszechnie lub miejscowo obowiązującego prawa, zwyczajów lub norm moralno - etycznych, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie przystąpić do sporu i doprowadzić do zwolnienia Właściciela z jakiejkolwiek odpowiedzialności względem w/w osób. Nadto Użytkownik naprawi Właścicielowi wszelką szkodę wywołaną danym wystąpieniem, jak również zwróci wszelkie poniesione koszty, w szczególności koszty sądowe, wynagrodzenia pełnomocników oraz zastępstwa procesowego, a nadto koszty postępowania egzekucyjnego i wynagrodzenia pełnomocników w tym postępowaniu.  
 7. Postanowienia pkt 6 powyżej stosuje się odpowiednio w przypadku wszczęcia przeciwko Właścicielowi, jej pracownikowi (pracownikom) lub zleceniobiorcy (zleceniobiorcom) postępowania administracyjnego lub karnego, wywołanego lub pozostającego w związku z naruszeniem przez Użytkownika postanowień niniejszego regulaminu, powszechnie lub miejscowo obowiązującego prawa, zwyczajów lub norm moralno - etycznych.
 8. Właściciel oraz Użytkownik i, odpowiednio, Właściciel oraz Odwiedzający wyłączają w stosunkach  pomiędzy sobą wszelką ewentualną odpowiedzialność Właściciela za szkodę spowodowaną prawidłowym lub nieprawidłowym działaniem lub brakiem działania serwisów, w szczególności odpowiedzialność za szkody wynikłe na skutek działania szkodliwego oprogramowania lub implementacji plików typu cookies.
 9. Za naruszenie postanowień niniejszego regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do ich obejścia.
 10. Zabrania się działań faktycznie lub potencjalnie utrudniających lub uniemożliwiających prawidłowe działanie serwisów. W przypadku stwierdzenia takich działań po stronie Użytkownika wszelkie opcje i uprawnienia przypisane danemu Użytkownikowi zostaną zawieszone lub odebrane na stałe. Zdanie poprzednie stosuje się odpowiednio w przypadkach działania faktycznie lub potencjalnie na szkodę Właściciela, w szczególności negatywnego wpływu na wizerunek serwisu lub dobre imię Właściciela.
 11. Właściciel nie odpowiada za sposób, jakość i częstotliwość działania sieci operatorów telefonii komórkowej i stacjonarnej, a także serwisów umożliwiających wysyłanie wiadomości tekstowych online oraz samych dostawców Internetu. W szczególności Właściciel nie odpowiada za przerwy / zakłócenia w dostawie sygnału przez łącza internetowe udostępnione przez dostawców Internetu. Właściciel deklaruje jednak, że dołoży wszelkiej staranności celem prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania serwisów.
 12. Bez względu na treść pkt 11 powyżej Właściciel uprawniony jest do czasowych przerw w świadczeniu usług związanych z funkcjonowaniem serwisów, co objawiać się może przerwami lub opóźnieniami w ich funkcjonowaniu w ogóle, lub odnośnie ich poszczególnych funkcjonalności. Przerwy te spowodowane mogą być modyfikacją serwisów, konserwacją ich funkcjonalności lub sprzętu i nie powinny trwać dłużej niż 10 godzin miesięcznie.

§3. Koszty i opłaty

 1. Wszelkiego typu płatności w serwisie realizowane są za pośrednictwem firmy Dotpay.
 2. Reklamacje należy zgłaszać drogą mailową na adres: [email protected]
 3. Regulamin usług i serwisów premium dostępny jest pod adresem: http://www.dotpay.pl/index.php?content=113&newlang=pl
 4. Reklamacje związane z nie otrzymaniem kodu zwrotnego należy składać przez formularz zawarty na stronie http://dotpay.pl/reklamacje/

§4. Przetwarzanie danych osobowych
 
Administratorem Państwa danych osobowych jest IT-Poland.com Jacek Pecko z siedzibą w Wieliszewie, pod adresem: ul. Willowa 2, 05-135 Wieliszew (dalej: „my”), NIP: 568-148-94-23, REGON:  140822512

We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z nami na adres mailowy [email protected].
Pełen zakres i podstawę przetwarzania danych znajduje się pod adresem: https://web-rynek.pl/polityka-prywatnosci/


§5. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny i innych ustaw.
 2. Aktualna wersja regulaminu znajduje się na stronie https://www.web-rynek.pl/regulamin/
 3. Aktualna Polityka Prywatności serwisu znajduje się pod adresem: https://web-rynek.pl/polityka-prywatnosci/

Zapisz się do newslettera
Otrzymuj listę najpopularniejszych ogłoszeń, z kategorii, które Cię interesują.